Regulaminy

Regulamin korzystania z indywidualnych konsultacji doradczych prowadzonych przez CSiDZ UKSW

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin stosuje się do indywidualnych konsultacji doradczych prowadzonych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zwanego dalej CSiDZ UKSW).
2. Regulamin określa zasady korzystania z konsultacji doradczych prowadzonych przez CSiDZ UKSW.
3. Przez konsultacje doradcze rozumie się konsultacje zawodowe i psychologiczne.

II. ZAPISY NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE DORADCZE
1. Zapisy na konsultacje doradcze będą miały charakter otwarty.
2. Konsultacje doradcze przeznaczone są dla:
a) studentów UKSW,
b) absolwentów UKSW, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów,
c) uczniów maturzystów jako działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
3. Aby wziąć udział w konsultacjach, należy przesłać zgłoszenie na adres konsultacje@uksw.edu.pl.
4. Zgłoszenia na konsultacje doradcze przyjmowane są na bieżąco przez pracowników CSiDZ UKSW.
5. Pracownicy CSiDZ UKSW odpowiadają na zgłoszenia do udziału w indywidualnych konsultacjach doradczych za pomocą poczty elektronicznej, proponując termin spotkania.
6. Uczestnik konsultacji, który nie może pojawić się na spotkaniu, informuje o tym fakcie doradcę za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

III. ZASADY ORGANIZACJI INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI DORADCZYCH
1. Konsultacje doradcze obejmują, w zależności od potrzeb uczestnika:
a) przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych i testów psychologicznych,
b) pomoc w rozpoznaniu obszarów własnych zainteresowań zawodowych,
c) określenie wyznawanych wartości,
d) określenie mocnych i słabych stron,
e) analizę dotychczasowego doświadczenia oraz oczekiwań zawodowych,
f)  przedstawienie obszarów zawodowych zgodnych z predyspozycjami (wymagane kompetencje, specyfika pracy, zarobki),
g)  dostarczanie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
h)  przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny),
i)   przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i innych form autoprezentacji,
j)   wskazanie sposobów poszukiwania pracy,
k)  pomoc w wyborze kierunku studiów,
l)   doraźną pomoc psychologiczną w obszarze kariery.
2. Podczas pierwszego spotkania z doradcą zawodowym uczestnik konsultacji zobowiązany jest do podpisana oświadczenia ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez CSiDZ UKSW (zał. nr 1).
3. Jednorazowe konsultacje trwają 1 godzinę zegarową.
4. Konsultacje doradcze są bezpłatne.
5. Podczas indywidualnych konsultacji doradca może wykorzystywać różnego typu narzędzia (ćwiczenia, testy) jedynie po uzyskaniu zgody Klienta.
6.  Wszelkie informacje udzielone doradcy podczas indywidualnych konsultacji są poufne.
7.  Informacje na temat uczestnika konsultacji gromadzone są w Karcie usług doradczych (zał. nr 2).
8.  Osoba korzystająca z indywidualnych konsultacji doradczych ma prawo do uzyskania na piśmie wyników konsultacji doradczych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (www.szkolenia.uksw.edu.pl) oraz w siedzibie CSiDZ UKSW.
3. Ogólny nadzór nad realizacją indywidualnych konsultacji doradczych oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy do Kierownika CSiDZ UKSW.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us