Team building, czyli jak współpracować w zespole

TEAM BUILDING, CZYLI JAK WSPÓŁPRACOWAĆ W ZESPOLE.
przedmiot ogólnouczelniany z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Celem zajęć jest uzyskanie przez studenta elementarnej wiedzy z zakresu współpracy w zespole oraz rozwój umiejętności związany z wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce poprzez aktywne uczestnictwo w budowaniu zespołu uczestników warsztatów.


Zakres tematów:
Różnice między grupa a zespołem.
Budowanie zespołu.
Role zespołowe.
Cele i zadania członka zespołu.
Współpraca i rywalizacja.


Spodziewane efekty:
Student rozróżnia znaczenia roli kierownika, menedżera, lidera.  Poznaje różnice między grupą a zespołem, teorie budowania zespołu. Rozpoznaje role zespołowe i identyfikuje potrzeby i potencjał zespołu. Weryfikuje własną pracę i pracę zespołu, efektywność, na podstawie wyciągniętych wniosków i informacji zwrotnej.  
•    poznanie procesu grupowego i jego znaczenia w budowaniu zespołu,
•    rozpoznawanie ról zespołowych i możliwości ich wykorzystania,
•    zidentyfikowanie własnych predyspozycji do pełnienia określonych ról zespołowych,
•    testowanie własnych możliwości podczas treningu.


Zaliczenie:
Warunkiem zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie uzyskuje student, który zna elementarną terminologię związaną ze współpracą w zespole, poznaną podczas zajęć, potrafi się nią posługiwać i wykorzystywać w praktyce. Warsztaty trwają 60 godzin, jeden semestr, kończą się zaliczeniem na ocenę, a student otrzymuje 3 punkty ECTS.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach meds us